ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ძირითადი საქმიანობა

სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 


ღვინის წარმოების ხარისხის კონტროლი და სერთიფიცირება;

ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება;

საექსპორტო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა;

ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია;

ვენახების საკადასტრო უწყებრივი რეესტრის შექმნა;

რთველის ორგანიზებულად ჩატარების ხელშეწყობა.

ღვინის ეროვნული სააგენტო თავის საქმიანობას ახორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მეღვინეობის სფეროში მოქმედ კერძო კომპანიებთან თანამშრომლობის რეჟიმში.

ქართული ღვინო